Kung may nagsabi sa iyong masayang magsulat, o masaya ang buhay ng mga manunulat, malamang sinungaling ang nakausap mo. Kung hindi man sinasadyang magsinungaling, baka naman binigyan ka ng ‘white lies’ para hindi niya matapakan ang mga pangarap mong maging manunulat, o magsulat paminsan-minsan. Ang katotohanan ay napakalungkot ng bokasyon/disiplina…


English translation of “Muning” by Maria Kristelle C. Jimenez from her award-winning zine.

rom the time that Monica brought the kitten into their hovel, she loved placing its warm body against her whorl. This activity consumed most of the teenager’s time, especially after she bribed her older sister to answer…


With the intense cheapening of Internet services that began in the 2000s, I had fervently hoped that the intellectual landscape of the Philippines would finally, finally, finally-please-Universe-help-the-Filipinos change for the better. The millenial generation, my generation, is officially the last generation to experience informational scarcity. Everyone born in the mid-nineties…


i. Tore at graba

Binabaon kong mabuti ang aking mga kamay sa bagong buhos na graba, isang alas-siyete ng umaga, taong 1994. Ginagawa pa noon ang ilang bahagi ng aming tirahan — pinapataas ang flooring at nagbubuo ng mga pader. Ilang buwang laging may dine-deliver na graba, at nasa langit ako. At tunay namang…


Zhang Chyou looked over at her brother who had slumbered in front of the TV again. This was one of the nights when she secretly prayed for more luck than usual. Zhang Fen, her mother, was the chief nurse at a large hospital in Guangzhou. Despite her age, she was…


I grew up in Nueva Ecija, spent about 4.5 years in Quezon City for my college years, and now I live in Pampanga-a stone’s throw away from Clark and Angeles City. You could say that I live in the nexus of the interconnected cities and provinces, and because I do…


I could distinctly remember that I was seven when I pointed to a Goosebumps title at National Bookstore. Of course, this would have to be sometime in 1995 or early 1996. I’m not exactly sure if we already had a National Bookstore in Cabanatuan City back then. Still, if we…


Having moved to Pampanga a few years ago, I had the immense pleasure of experiencing the local cuisine more thoroughly than ever before. As the son of a Kapampangan mother, I was exposed to the Kapampangan ways of cooking early. I hate to say it, but it appears that good…


Tuwing makakakita ako ng taong-grasa ay naiisip ko si Erick: saan titira si Erick pagdating ng araw? Gusto kong bigyan ng dignidad ang anak ko: ayokong lumaboy-laboy siya; kaysa naman dagdag na problema pa sa mga kakalinga sa kanya sa hinaharap kapag patay na kaming mga magulang niya, mas mainam…


…These words were deeply ingrained into most nineties kids from a very early age. For as long as I can remember, there was at least one adult reminding me of things that can and cannot be bought. Toys for one, are a huge no-no. I can remember many grey, dateless…

Marius Carlos, Jr.

Ideas, a whole lot of them.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store